Fcgamma receptor (FCGR) dependent phagocytosis (Homo sapiens)

From WikiPathways

Jump to: navigation, search
61, 71, 82, 849142, 7814, 24, 25, 41, 62...30, 34, 4840, 858346, 7016, 2135, 686, 9, 12, 27, 47...11, 77, 8055, 7551, 7383310, 43, 69, 71, 762, 58, 6528, 5956, 8823, 5732, 4517, 35, 683138, 504, 602315, 29, 9320, 26, 36, 37, 52...49, 8613, 51, 7339, 891, 22, 33, 925, 7, 42, 44, 79...7, 7974, 818, 183, 54, 87phagocytic cupcytosolendoplasmic reticulum lumenACTG1 IGHG4 IGLV(23-?) Ig kappa chain V-I region BAN IGHG4 IGKVA18(21-?) IGKV1-12 IGHG4 IGKV1-5(23-?) clusteredIgG-Ag:p-FCGRs:p-6Y-SYK:p-VAVIGLV3-25(1-?) IGKV1-5(23-?) Ig kappa chain V-I region AG Ig kappa chain V-I region AG Ig kappa chain V-III region B6 IGLV10-54(1-?) p-Y151,S,T-WASF3 IGHG3 Ig kappa chain V-I region BAN Ig lambda chain V-VI region AR Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 Ig lambda chain V-II region TOG PRKCE IGLV10-54(1-?) IGKV1-12 IGLV2-11(1-?) IGLV3-25(1-?) IGHV7-81(1-?) Ig lambda chain V-I region VOR PI(3,4,5)P3 F-actin p-Y160,Y171-CD3G IGLV4-3(1-?) Ig heavy chain V-II region NEWM Ig heavy chain V-III region BRO Ig heavy chain V-III region DOB ADPIg kappa chain V-III region VG Ig lambda chain V-III region SH Ig lambda chain V-II region MGC PI(3,4,5)P3 ARPC3 Ig kappa chain V-III region VG Ig kappa chain V-I region AG PI(3,4,5)P3WASF3 Ig heavy chain V-I region HG3 PI(4,5)P2 IGHV(1-?) CDC42:GTP, RAC1:GTPIg lambda chain V-IV region Kern WASF2 Ig heavy chain V-III region KOL Ig lambda chain V-I region NEW Ig lambda chain V-III region LOI IGKV1-12 Ig kappa chain V-I region DEE GRB2-1 IGLV3-16(1-?) p-T,Y MAPK dimersIg heavy chain V-I region EU FCGR3A FYN Ig kappa chain V-I region DEE IGLV3-16(1-?) Ig kappa chain V-I region HK101 CDC42:GDPIg heavy chain V-III region TRO GTP GTP IGHG1 Ig kappa chain V-III region VG Ig lambda chain V-I region HA CRK IGLV7-46(1-?) p-Y160,Y171-CD3G IGHV1-2 Ig heavy chain V-III region CAM Ig lambda chain V-IV region Hil IGLV7-43(1-?) IGLV4-60(1-?) HSP90AA1 Ig lambda chain V-I region NEWM Ig lambda chain V-II region BOH Ig heavy chain V-III region JON HSP90AB1 Ig lambda chain V-I region NEWM IGLV1-40(1-?) Ig heavy chain V-III region CAM IGLV3-25(1-?) IGLV10-54(1-?) PI(4,5)P2Ig lambda chain V-VI region AR NCKAP1 Ig lambda chain V-III region LOI IGLV3-25(1-?) IGLV1-44(1-?) IGLC2 Ig lambda chain V-I region VOR PI(3,4,5)P3 Ig kappa chain V-I region BAN BAIAP2 Ig kappa chain V-I region Wes Ig lambda chain V-IV region Hil p-Y-WRC:IRSp53/58:RAC1:GTP:PIP3Ig heavy chain V-II region ARH-77 Ig kappa chain V-I region Daudi Ig lambda chain V-I region HA ARPC1A IgH heavy chain V-III region VH26 precursor Ig heavy chain V-III region JON IGLV3-16(1-?) IGLV4-3(1-?) Ig heavy chain V-I region EU ACTB(1-375) Ig kappa chain V-I region BAN Ig lambda chain V-IV region Hil ARPC1B IGLV7-46(1-?) Ig kappa chain V-III region POM Ig lambda chain V-II region BOH IGLC6 ELMO2 CDC42 PPAPDC1B IGHG1 Ig lambda chain V-I region NEW MyosinIGLV4-3(1-?) Ig kappa chain V-I region AG Ig heavy chain V-III region CAM CRK:DOCK180:ELMO1,ELMO2ARAIg lambda chain V-IV region Hil IGHV(1-?) Antigen clusteredIgG-Ag:p-FCGRs:p-6Y-SYK:p-3Y-PLCGIg heavy chain V-II region WAH IGHG4 CDC42 IGHV(1-?) Ig heavy chain V-II region OU Ig heavy chain V-III region BRO Ig kappa chain V-I region AG IGLV4-60(1-?) IGLV1-36(1-?) p-Y151-WASF3 Ig kappa chain V-I region HK101 IGHV7-81(1-?) IGKV2D-30 Ig lambda chain V-I region VOR F-actin Ig kappa chain V-I region Wes Motherfilament:ARP2/3:actin:ADPIg kappa chain V-I region AU IGKV4-1(21-?) p-Y291-WAS p-T507,S645,S664-PRKCD(1-676) ATPARPC3 IGLV3-12(1-?) FCGR1A IGHV1-2 Ig heavy chain V-II region WAH Ig heavy chain V-II region MCE Ig lambda chain V-III region SH Ig heavy chain V-II region NEWM ACTR2 IGLC6 Ig kappa chain V-III region VG Ig kappa chain V-II region Cum PI(3,4)P2Ig kappa chain V-I region HK101 Ig lambda chain V-II region TOG p-S144,T423-PAK1WIPF2 IGHV(1-?) IGLV3-16(1-?) Ig heavy chain V-III region BRO IGKC PIK3R1 RAC1 IGHG1 Ig kappa chain V-I region AU Ig heavy chain V-II region WAH Ig kappa chain V-II region FR Ig kappa chain V-I region DEE GTP p-6Y-CD247-1 WIPF1 Ig kappa chain V-II region Cum NCKAP1L IGLV1-44(1-?) IGLV2-18(1-?) IGLC6 IGLV2-11(1-?) IGLV4-3(1-?) p-6Y-CD247-1 Ig lambda chain V-II region BOH IGLV1-44(1-?) VAV1 IGKV3D-20 Ig lambda chain V region 4A VAV1,2,3IGLV11-55(1-?) Ig lambda chain V-III region LOI p-S3-CFL1 I(1,4,5)P3 Ig kappa chain V-I region Daudi IGLV3-12(1-?) CRK ARPC1B Ig kappa chain V-I region BAN IGKV1-12 IGHV(1-?) IGKV1-5(23-?) IGLV3-25(1-?) Ig heavy chain V-III region CAM Ig heavy chain V-III region WEA Ig kappa chain V-III region VG CDC42 Ig heavy chain V-III region DOB HCK IGLV7-46(1-?) IGLV2-11(1-?) Ig heavy chain V-III region TRO IGLV11-55(1-?) IGLV8-61(1-?) Ig heavy chain V-I region EU ADPRAC1 Ig lambda chain V-I region HA IGHV(1-?) PRKCD GTP IGLV(23-?) IGHG2 ITPR1 G-actinp-Y151-WASF1 ITPR1 Ig kappa chain V-I region Daudi WIPF2 Ig heavy chain V-II region NEWM PIK3R2 Ig lambda chain V-II region TOG Antigen IGKV4-1(21-?) IGLV2-23(1-?) Ig heavy chain V-III region WEA IGLC1 IGLV1-40(1-?) H2OIGLV3-27(1-?) CD247-1 Ig heavy chain V-III region WEA Ig heavy chain V-III region BUT Ig lambda chain V-II region BOH IGKV1-5(23-?) IgH heavy chain V-III region VH26 precursor Ig lambda chain V-I region HA Ig heavy chain V-III region BUT MYH9 Ig lambda chain V region 4A IGLV1-36(1-?) Ig kappa chain V-I region DEE Ig kappa chain V-I region DEE IGLC7 CD3G p-S,T508-LIMK1 Ig kappa chain V-I region DEE FCGRIA:CD3GhomodimerIGKV2D-30 IGHG3 IGLV5-45(1-?) p-Y160,Y171-CD3G IGHG1 ATPIGKVA18(21-?) ITPR2 IGKV2D-30 IGLV1-44(1-?) IGKV2D-30 IGHG4 p-T508-LIMK1PIK3R1 Ig heavy chain V-III region DOB p-T566,T710,S729-PRKCE CDC42 IGHG1 p-Y160,Y171-CD3G F-actin Ig kappa chain V-I region HK101 IGLV7-43(1-?) IGLV2-11(1-?) FCGR3A IGLV2-18(1-?) IGKV2D-30 Ig heavy chain V-II region MCE GTP FCGRIIIA:CD3G/CD3ZdimersPAK1Ig kappa chain V-III region B6 WIPF2 WIPF3 Ig kappa chain V-I region AG Ig heavy chain V-III region CAM IGKC Ig kappa chain V-I region Wes IgH heavy chain V-III region VH26 precursor IGKC HSP90AA1 IGLV1-40(1-?) IGHG2 Ig lambda chain V-II region NEI Ig lambda chain V-I region NEW NCKAP1 BRK1 ADPIGLV(23-?) IGLV4-60(1-?) Ig heavy chain V-III region KOL Ig kappa chain V-II region Cum Ig kappa chain V-I region DEE IGLV2-23(1-?) Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 IGLC1 Ig kappa chain V-I region Daudi IGLV3-16(1-?) Ig heavy chain V-III region JON Ig lambda chain V-VI region AR GRB2-1 p-S,T508-LIMK1 SYK Ig kappa chain V-III region POM FCGR3A Ig heavy chain V-I region EU IgH heavy chain V-III region VH26 precursor IGLC3 IGLV11-55(1-?) ARPC2 IGLV11-55(1-?) IGLV1-36(1-?) Ig heavy chain V-III region DOB PLCG1 IGLV8-61(1-?) Ig kappa chain V-I region Gal IGLC1 Ig heavy chain V-II region NEWM Ig kappa chain V-III region VG IGHV1-2 IGLC3 Ig heavy chain V-III region DOB IGLV3-27(1-?) IGLC2 Antigen Ig heavy chain V-II region ARH-77 IGLC6 RAC1 Ig kappa chain V region EV15 IGLC7 Ig heavy chain V-III region TRO IGLC2 Ig lambda chain V-III region SH IgH heavy chain V-III region VH26 precursor IGKC IGHV1-2 p-6Y-CD247-1 NCK1 IGLV1-44(1-?) IGLV10-54(1-?) RAC1:GDPIg kappa chain V-I region Daudi ARPC4 Ig lambda chain V-IV region Kern NCKAP1 IGHV1-2 Ig kappa chain V region EV15 IGKC Ig heavy chain V-III region BUT ACTR3 IGLV4-69(1-?) IGLV4-69(1-?) Ig lambda chain V-III region LOI SYKp-Y151,S,T-WASF3 Ig kappa chain V-I region AG Ig lambda chain V-III region LOI Ig kappa chain V-III region POM ACTR3 Ig kappa chain V-I region HK101 IGHG2 Ig kappa chain V-II region FR IGLV11-55(1-?) IGKV4-1(21-?) IGKV2D-30 IGLV2-18(1-?) Ig heavy chain V-I region EU Ig lambda chain V-IV region Kern WIPF2 Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 Ig heavy chain V-III region DOB ATPIGLC3 ITPR1 IGLV4-60(1-?) IGHG4 Ig lambda chain V region 4A ChoIGHG4 Ig lambda chain V-III region LOI IGLV1-40(1-?) IGLV2-11(1-?) NCKAP1L IGLC6 Ig kappa chain V region EV15 IGLV3-25(1-?) Ig heavy chain V-I region EU Ig kappa chain V-III region VG IGKC IGLV3-16(1-?) Ig heavy chain V-III region TRO Ig heavy chain V-III region TRO IGHG3 Ig heavy chain V-III region KOL ARPC3 IGKV2D-30 Ig lambda chain V-IV region Hil Ig kappa chain V-II region FR Ig kappa chain V-I region AG Activated WAVE2 andWASP/N-WASPADPIGKC Ig lambda chain V-IV region Bau IGKV2-28 Ig heavy chain V-III region DOB IGLV3-22(1-?) IGHG1 Ig heavy chain V-III region WEA Ig heavy chain V-III region TRO IGLV5-37(1-?) Ig kappa chain V-III region POM IGLC3 Ig lambda chain V-II region NEI IGLC7 Ig lambda chain V-II region NEI BRK1 Ig kappa chain V-II region FR IGKV1-12 IgH heavy chain V-III region VH26 precursor Ig kappa chain V-I region AG IGKVA18(21-?) Ig heavy chain V-III region CAM p-5S-ABI1 Ig kappa chain V-I region Daudi Ig lambda chain V-II region MGC IGLC2 IGLV4-60(1-?) Ig lambda chain V-II region BOH Ig lambda chain V-I region NEW Ig heavy chain V-III region CAM IGKV3D-20 PI(3,4,5)P3 Ig lambda chain V-VI region AR Ig heavy chain V-III region BUT CD3G IGHG4 Ig kappa chain V-I region DEE Ig lambda chain V-IV region Hil ACTB(1-375) IGLV3-12(1-?) IGLV3-27(1-?) Ig heavy chain V-III region CAM Ig lambda chain V-II region BOH Ig kappa chain V-I region AG IGLV1-40(1-?) IGHG2 Ig lambda chain V-VI region AR IGLV1-36(1-?) Antigen IGLV2-23(1-?) IGKV1-5(23-?) IGHV7-81(1-?) Ig heavy chain V-II region WAH IGLV7-46(1-?) IGLV3-12(1-?) WAVE RegulatoryComplexIg heavy chain V-II region NEWM Ig lambda chain V-I region NEW p-5S-ABI1 Ig lambda chain V-II region BOH G-actinIgH heavy chain V-III region VH26 precursor IGHV1-2 Ig heavy chain V-III region KOL IGLV2-33(1-?) CRKII:DOCK180:ELMOcomplex recruitedto phagocytic cupIGLV1-40(1-?) Ig lambda chain V-II region TOG Ig heavy chain V-II region OU CD247-1 IGLV5-37(1-?) p-Y150-WASF2 Ig heavy chain V-II region MCE VAV2 IGKC IGLV7-46(1-?) IGKV2-28 NCKAP1 Ig heavy chain V-II region OU Ca2+ACTB(1-375) ARPC1A IGKV4-1(21-?) ARPC1B IGHG3 IGLV5-45(1-?) Ig kappa chain V-III region B6 IGKV4-1(21-?) IGLV3-22(1-?) Ig heavy chain V-III region TRO Ig kappa chain V-III region POM IGLV5-37(1-?) Ig lambda chain V-I region NEW IGKV1-12 IGHG3 IGHV1-2 Ig kappa chain V-I region AU IGLV5-37(1-?) NCKAP1L PLCG1 Ig lambda chain V-I region NEW IGKC IGLV2-33(1-?) IGKVA18(21-?) IGLV(23-?) Ig lambda chain V-I region NEW ATP IGKV4-1(21-?) Ig heavy chain V-III region WEA NCK1 Ig heavy chain V-II region WAH PI(3,4,5)P3 ARPC5 Ig kappa chain V-II region FR IGHV7-81(1-?) IGLC3 ABI2 IGLV2-23(1-?) Ig lambda chain V-II region MGC Ig kappa chain V-I region Gal IGLC3 IGKV3D-20 Ig heavy chain V-III region BRO IGKV2D-30 Ig lambda chain V-IV region Hil p-Y151-WASF1 IGLV(23-?) IGHV1-2 IGKVA18(21-?) WIPF3 IGKV2-28 CD3G WIPF1 IGLV5-37(1-?) IGKV3D-20 IGLV4-69(1-?) PLDIGKV1-12 IGLV10-54(1-?) BAIAP2 Ig lambda chain V-II region BOH IGHV7-81(1-?) IGKV3D-20 Ig lambda chain V-IV region Bau PIK3CA p-4S-ABI2 IGHV(1-?) pCofilin: ActiveLIMK-1ACTG1 Ig lambda chain V-III region SH Ig kappa chain V-II region Cum IGLC7 ARPC5 Ig lambda chain V-IV region Kern ABI2 IGKVA18(21-?) Ig lambda chain V-IV region Hil PKC-delta/epsilonIGLV4-3(1-?) Ig kappa chain V-I region AU Ig kappa chain V-III region B6 IGLV(23-?) IGLC1 IGLV3-22(1-?) Ig heavy chain V-I region EU p-Y288,Y304-FCGR2A Ig heavy chain V-III region CAM ARPC5 IGHG3 Ig heavy chain V-II region NEWM ARPC2 Actin filament boundMyosin-XIGHG3 Ig kappa chain V-I region BAN IGLV3-12(1-?) ITPR2 Ig heavy chain V-II region MCE Ig heavy chain V-I region HG3 Ig lambda chain V-II region MGC p-Y256-WASL IGLV4-69(1-?) IGLV1-40(1-?) Ig kappa chain V-II region Cum p-Y150-WASF2 IGKV2-28 Ig kappa chain V-II region Cum GTP IGLC7 ARPC1A Ig kappa chain V-III region B6 Ig heavy chain V-III region BUT IGKV3D-20 SH3 domain proteinsIGLV2-23(1-?) clusteredIgG-Ag:p-FCGRsIg lambda chain V-IV region Bau IGLC2 I(1,4,5)P3p-Y150,S343,T346-WASF2 IGLV3-22(1-?) IGLV3-25(1-?) IGLV8-61(1-?) IGHG2 IGLV11-55(1-?) ARPC5 Ig lambda chain V-IV region Kern Ig kappa chain V-I region Gal IGLV2-33(1-?) Ig lambda chain V-I region HA Ig heavy chain V-III region BRO IGLV3-12(1-?) ARPC1B p-Y151-WASF3 Ig heavy chain V-II region MCE IGLV2-18(1-?) Ig kappa chain V-I region DEE Ig heavy chain V-II region ARH-77 IGHV7-81(1-?) Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 Ig lambda chain V region 4A Ig heavy chain V-II region OU Ig kappa chain V-I region Wes IGKV3D-20 IGLC7 IGKV1-5(23-?) Antigen ARPC1A IGLV1-44(1-?) IGLC7 IGLV2-33(1-?) Ig kappa chain V-I region Gal N-WASP Ig kappa chain V-III region POM p-Y288,Y304-FCGR2A ARPC1A IgH heavy chain V-III region VH26 precursor IGLV1-40(1-?) IGHG1 p-Y288,Y304-FCGR2A ATPIGHG3 Ig heavy chain V-III region CAM IGHG2 PIK3CA ARPC4 Ig heavy chain V-II region OU Ig lambda chain V-II region TOG NCKAP1L IGLV2-18(1-?) IGKVA18(21-?) IGLV8-61(1-?) Ig kappa chain V-I region AU Ig kappa chain V-I region BAN IGLV2-18(1-?) Ig heavy chain V-III region BUT FCGR3A Activated WAVE2 andWASP/N-WASP:ARP2/3complex:G-actinIGKV2-28 IGKC IGLV5-37(1-?) Ig lambda chain V-II region MGC ACTR3 Ig lambda chain V-I region VOR Ig heavy chain V-I region HG3 IGLV5-45(1-?) IgG-Ag:FCGRIIIA:CD3G/CD3Z dimersIg lambda chain V-II region BOH IGHV(1-?) IGKV2D-30 Ig kappa chain V region EV15 IGKV2-28 IGLV2-18(1-?) PI(3,4)P2 Ig lambda chain V-VI region AR IGKV1-12 IGLC2 IGKV3D-20 IGLC2 Ig heavy chain V-III region WEA PLA2G6IGLV1-36(1-?) PTK2 PI(3,4,5)P3 Ig lambda chain V-I region NEW IGHV7-81(1-?) IGLV(23-?) IGLV2-18(1-?) IGLC1 Ig heavy chain V-II region WAH ARP2/3 complex (ATPbound)Ig lambda chain V-IV region Bau Ig kappa chain V region EV15 IGHG1 IGLV7-43(1-?) IGKVA18(21-?) PI(3,4,5)P3p-Y,S,T-WRC:IRSp53/58:RAC1:GTP:PIP3Ig kappa chain V-III region POM CYFIP2 IGLC6 Ig kappa chain V-I region DEE N-WASP Ig lambda chain V-VI region AR IGLC3 Ig heavy chain V-II region MCE clusteredIgG-Ag:p-FCGRs:p-6Y-SYKIg lambda chain V-I region VOR Ig lambda chain V-IV region Kern Ig kappa chain V region EV15 IGLV4-69(1-?) ACTR3 ARPC1B Ig heavy chain V-III region WEA IGKC IGLV7-46(1-?) Ig lambda chain V-I region NEWM Ig lambda chain V-IV region Kern Ig lambda chain V-I region HA Ig kappa chain V-I region Gal Ig kappa chain V-I region Gal IGLC1 Ig lambda chain V-I region NEW PI(3,4,5)P3Ig heavy chain V-II region MCE IGLV8-61(1-?) Ig lambda chain V-IV region Bau Ig heavy chain V-II region NEWM Ig kappa chain V region EV15 Ig kappa chain V-II region FR IGLV3-25(1-?) IGHG2 Ig lambda chain V-III region LOI p-PLCGIGLC1 Ig heavy chain V-I region EU Ca2+Ig heavy chain V-I region HG3 WIPF3 Ig lambda chain V-I region VOR SRC-1 IGHV7-81(1-?) GTP p-Y151,S,T-WASF1 ADPIGKV2-28 IGKV3D-20 Ig lambda chain V-IV region Bau Ig kappa chain V-I region Daudi IGLV3-12(1-?) Ig heavy chain V-III region BRO Antigen Ig heavy chain V-III region TRO ARPC1A Ig kappa chain V-I region Wes Ig kappa chain V-III region POM Ig kappa chain V-III region POM Antigen Ig lambda chain V-I region HA IGKV1-12 IGLV4-69(1-?) Ig kappa chain V-I region Wes IGHG3 Ig lambda chain V-II region BOH GTP IGLV8-61(1-?) IGKV4-1(21-?) IGLC2 IGLV8-61(1-?) Ig heavy chain V-III region WEA Ig heavy chain V-II region MCE IGLV7-46(1-?) Ig heavy chain V-III region JON Ig lambda chain V-II region TOG p-Y256-WASL Ig heavy chain V-II region ARH-77 IGLC2 WIPF2 ARPC5 HSP90AA1,HSP90AB1Ig heavy chain V-III region WEA Ig heavy chain V-II region ARH-77 IGLV4-3(1-?) IGHG1 IGLV5-45(1-?) Ig lambda chain V-VI region AR Ig lambda chain V-III region SH ADPclusteredIgG-Ag:p-FCGRs:SYKIGLV11-55(1-?) IgH heavy chain V-III region VH26 precursor Ig lambda chain V-VI region AR Ig kappa chain V-I region Wes Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 ADP Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 IGLC6 IGLV3-16(1-?) Ig kappa chain V-I region BAN Ig lambda chain V-IV region Hil IGHV7-81(1-?) IGLV11-55(1-?) IgH heavy chain V-III region VH26 precursor PiIg heavy chain V-I region HG3 IGKV4-1(21-?) p-T185,Y187-MAPK1 IGLV4-3(1-?) IGHV(1-?) IGLV(23-?) Ig lambda chain V-II region TOG IGLV2-18(1-?) IGLV5-45(1-?) Ig lambda chain V region 4A Ig lambda chain V-I region HA Ig lambda chain V-II region MGC Ig heavy chain V-II region WAH IGLV8-61(1-?) IGLV1-40(1-?) Ig kappa chain V-III region VG Ig lambda chain V-II region BOH VAV3 NCKAP1L IGLV7-43(1-?) Ig kappa chain V-I region DEE IGLV2-18(1-?) Ig lambda chain V-I region NEWM VAV3 Ig kappa chain V region EV15 Ig lambda chain V-II region BOH WASF3 Ig lambda chain V-II region MGC Ig lambda chain V-IV region Bau IGLV2-18(1-?) Ig kappa chain V-I region AG RAC1 IGKC FCGR1A Ig kappa chain V-I region AG IGLV10-54(1-?) Ig heavy chain V-III region BRO Ig heavy chain V-III region DOB Ig lambda chain V-III region LOI IGHV(1-?) Ig lambda chain V-I region VOR IGLV4-3(1-?) IGLV(23-?) IGKV1-12 IGHV1-2 Ig kappa chain V-II region Cum IGLV10-54(1-?) PI(4,5)P2 IGKV1-5(23-?) PAK1 dimerIGLV4-69(1-?) Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 Ig kappa chain V-I region HK101 IGLV3-25(1-?) IGLV2-23(1-?) ITPR3 Phospho-PKC-delta/epsilonFCGR3A IGLV5-45(1-?) Ig kappa chain V-I region BAN p-Y151-WASF3 Ig lambda chain V-II region BOH IGHG3 Ig heavy chain V-III region KOL PI(3,4,5)P3 IGLV2-23(1-?) FCGR1A p-Y151,S,T-WASF3 clusteredIgG-Ag:p-FCGRsIGLV3-12(1-?) Ig heavy chain V-III region JON IGHV7-81(1-?) Ig kappa chain V-II region RPMI 6410 ABI2 IGLV8-61(1-?) Ig heavy chain V-II region OU IGHV1-2 WASF2 Ig lambda chain V-III region SH Ig kappa chain V-I region Gal GTP Ig heavy chain V-II region WAH IGLV2-11(1-?) IGKV2D-30 Ig heavy chain V-III region DOB Ig heavy chain V-II region MCE FCGR1A IGLV3-22(1-?) ARPC1B Ig heavy chain V-II region WAH IGLV3-16(1-?) NCKIPSD CYFIP2 Ig heavy chain V-I region EU IGLV5-37(1-?) PCIGLC1 Ig kappa chain V-I region Gal p-Y172-VAV2 IGLC1 p-6Y-CD247-1 IGHG4 CYFIP1 IGLV4-3(1-?) Ig kappa chain V-III region B6 Ig lambda chain V region 4A Ig heavy chain V-II region NEWM ABI1 ACTR2 IGHG4 Ig lambda chain V-III region SH IGLV4-60(1-?) Ig heavy chain V-III region KOL FCGR1A Ig heavy chain V-III region WEA IGLV5-45(1-?) Ig lambda chain V-I region NEWM ELMO1 ARPC3 NCKIPSD GTP IGKV1-5(23-?) IGLV11-55(1-?) Antigen Ig heavy chain V-III region BUT IGLC3 IGLV5-37(1-?) p-6Y-SYK MYO10 PAARPC2 Ig kappa chain V-I region Wes NCKIPSD GTP Ig lambda chain V-II region MGC ITPR:I(1,4,5)P3tetramerIg lambda chain V-I region NEWM Ig heavy chain V-II region OU Ig lambda chain V-I region NEWM ATPIg lambda chain V-I region NEWM CDC42:GTP:WASP/N-WASP:WIP:SH3 proteinsACTR3 ARPC4 IGLV3-12(1-?) Ig lambda chain V-IV region Bau IGKV1-5(23-?) ITPR2 Ig kappa chain V-II region Cum Ig lambda chain V-VI region AR